Uitleg M.B.G.

Uitleg van de Messias-Belijdende Gemeenschap

Gedurende vele eeuwen hebben Joden geleden onder personen die zichzelf volgelingen van Jezus noemden. Tezelfdertijd, werd het Goede Nieuws of Evangelie van Yeshua vaak gepresenteerd zonder vermelding van de (Joodse) wortels van dit evangelie met betrekking tot de relatie van God met het door Hem uitverkoren volk, zoals geschetst wordt in de gehele Bijbel, en Zijn belofte van redding en verlossing door de Joodse Messias Yeshua. Deze factoren hebben er toe geleid dat veel joden dachten dat het volgen van Jezus/Yeshua, betekende dat ze het geloof van hun vaderen moesten verlaten en niet-joden moesten worden.

Het christendom werd onder keizer Constantijn een staatsgodsdienst en het geluid van de Messiasbelijdende Joden – die eens de meerderheid vormden van de kerk – verstomde door de diaspora (en door kerkelijk antisemitisme). De kerk raakte steeds meer vervreemd van haar joodse wortels en begon zelfs haar ‘oudste broer’ te vervolgen. Maar nu, tweeduizend jaar later, begint het geluid van de Messiaanse Joden weer te klinken! God beloofde dat de Joden een “opstanding uit de dood” zouden meemaken (Romeinen 11:15). De christelijke kerk heeft lange tijd niets willen weten van een specifiek Joodse gemeenschap binnen de kerk, waarin Joodse gelovigen in Yeshua hun joodse identiteit behouden en uitdragen in plaats van te assimileren en op te gaan in het niet-Joodse christendom. Doch wanneer een Jood tot geloof in Yeshua komt, houdt hij geenszins op Jood te zijn. Hij wordt geen christen in plaats van Jood. Integendeel, zij maken aanspraak op dezelfde status en positie binnen de ecclesia (zelfs eigenlijk meer, omdat), die de eerste generatie(s) van Joodse gelovigen in Yeshua genoten. Deze eerste Messiaanse Joden gaven op Joodse wijze expressie aan hun geloof in de Messias. Hun geloof betekende geenszins dat zij hun positie als deel van het uitverkoren volk opgaven. De hedendaagse Messiasbelijdende Joden willen dezelfde postitie innemen en zij vormen daarmee een brug tussen synagoge en kerk. De hedendaagse Messias Belijdende Gemeenschappen vandaag de dag bestaat uit gelovige Joden in Yeshua, samen met gelovige niet-Joden in Yeshua/Jezus (meestal wedergeboren Christenen die hun Joodse wortels vanuit de Schrift herontdekken).

Zo Paulus voluit belijder van het geloof in Yeshua de Messias was en tegelijk bleef hij voluit Jood, zoals we kunnen opmaken uit het Bijbelboek Handelingen. In de eerste Messiaanse gemeenschap was dan ook niet de belangrijkste vraag of een Jood in Yeshua kon geloven, maar of een niet-jood een christen – in de zin van een navolger, een volgeling van Yeshua – kon worden, zonder zich te bekeren tot het Judaïsme (zie Handelingen 15:1-29 en het Bijbelboek Galaten). Een Jood bleef toentertijd vanzelfsprekend een Jood en dat mag hij/zij ook nu weer zijn. We moeten werken aan de bestrijding van de hardnekkige misvatting dat een Jood ophoudt Jood te zijn, wanneer hij tot geloof in Jezus/Yeshua is gekomen

Volgens de Messiaanse beweging wordt een Jood niet minder Jood doordat hij Yeshua als Messias aanvaardt, maar juist meer; in feite wordt hij een vervulde of complete Jood. ‘Yeshua is niet gekomen om een nieuwe religie te beginnen, maar om ons Joodse geloof te vervullen’. Yeshua zei:”Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17). “Hoe kan ik als Jood minder joods worden, door aanvaarding van de Joodse Messias van Israël,” aldus de Messiaans-Joodse schrijver David Chernoff.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s