Category Archives: Uncategorized

Jom Kippoer 2015

Rosh Hashana / Bazuinenfeest

Gisteren vierden wij Bazuinenfeest op onze shabbat dienst. En konden wij elkaar een gelukkig bijbels nieuwjaar toewensen. spijtig genoeg waren wij maar met zeven mensen, waaruit blijkt het gebrek aan kennis van het Profetische belang met betrekking tot Gods najaarsfeesten. Het zou fijn zijn wanneer u met ons deze feesten zou willen ontdekken en vieren, zeker nu Grote verzoendag (Yom Kippur) en het Loofhuttenfeest voor de deur staat deze maand. Wij gedenken dezen op onze komende vieringen op shabbat in september, de 14e en de 21e.

Hieronder een foto en een aantal filmpjes, waaronder een Engelstalige van broeder Lex, die een goede uitleg geeft over Yom Teruah (the day of Trumpets).

Broeder Martin blaast de Sjofar op Rosh Hashana 2013:

IMG_4494

God; Meervoudige Eenheid

Wij willen m.b.t dit punt geen meningsverschillen, twisten, en/of scheuringen hebben of doen ontstaan. Daar is geen tijd voor, want de tijd [van Zijn komst] is nabij!

“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” (Genesis 1:26a)

“Want David zelf zegt in het boek der Psalmen: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand.” (Lukas 20:42)

Sommigen trachten verwarring en divisie te scheppen m.b.t. Gods meervoud, terwijl hij tevens Een [Echad] is. Men beticht Gods meervoudigheid [Ons] van 3 godendom. Maar juist het loskoppelen van de Vader, de Zoon, en de Geest, bewerkt dit 3 godendom en verbreekt de Echad [Eenheid] van God. Daarom heb ik getracht dit schematisch duidelijk te maken. Oordeelt u zelf.

godheid

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” (Filippenzen 2:5-8)